REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.bykatie.pl

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w ramach sklepu internetowego www.joel.com.pl.

2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.joel.com.pl.

5. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.joel.com.pl., za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.

6. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym.

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy firmą JOEL Katarzyna Kucharska prowadzącą sklep internetowy, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.

8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 17 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144, poz. 1204 ze zm.).

10. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów – ustawa z dnia 2 marca 2000 r.o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1225).

11. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.joel.com.pl.

2. Sklep internetowy działający pod adresem www.joel.com.pl. prowadzony jest przez firmę JOEL Katarzyna Kucharska z siedzibą przy ul. Krajobrazowa 15, 62-811 Kościelna Wieś, NIP 6182132353 adres do korespondencji: ul. Krajobrazowa 15, 62-811 Kościelna Wieś

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę www.joel.com.pl.

4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

5. Regulamin znajduje się na stronach sklepu internetowego www.bykatie.pl i jest dostępny dla każdego w każdym czasie. 

6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

7. Oferta dotycząca kolekcji zawarta na stronie sklepu internetowego ważna jest do wyczerpania zapasów.

8. Firma JOEL Katarzyna Kucharska zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wycofania ze sprzedaży towarów,

wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

9. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, ze ustawienia wyświetlania jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, sklep internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta.

10. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Zmiana ta nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji.

11. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zamówiony towar przelewem bankowym, płatnością za pobraniem.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia towarów w sklepie internetowym www.joel.com.pl. można składać poprzez formularz zamówieniowy, stanowiący integralną część platformy sklepu internetowego.

2. Zamówienia może dokonać osoba, która poda dane wymagane do realizacji zamówienia lub posiada swoje konto w sklepie internetowym.

3. Zarejestrowany użytkownik (posiadający konto) ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie – bez konieczności każdorazowego wpisywania swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia w tym archiwalne (zrealizowane), wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówieni, które nie zostało przekazane do realizacji, zmiany adresu wysyłki.

4. Można złożyć jednorazowe zamówienie bez konieczności